Samenvatting

VVT gevestigd te Vrijheidslaan 61, 1081 Brussel is verantwoordelijke voor de verwerking van uw Persoonsgegevens.

VVT verwerkt gegevens van de bezoekers &/of gebruikers voor volgende doeleinden:

 • Administratie van het personeel en de tussenpersonen;
 • Corporate governance;
 • Ledenadministratie;
 • Leveranciersbeheer;
 • Bestrijding van fraude en inbreuken van het cliënteel, Bescherming van de maatschappij, eigen sector of organisatie & beheer van geschillen;
 • Klantenbeheer;
 • Public relations & direct marketing;
 • Statistisch onderzoek;
 • Om alle andere diensten te verlenen waarom u heeft verzocht;
 • Compliance met de geldende wetgeving.

U kan steeds verzoeken om inzage van – en rectificatie of wissing van Persoonsgegevens of om beperking van de u betreffende verwerking, alsmede het recht tegen verwerking van bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid en het recht om steeds Uw toestemming in te trekken.

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan volgende ontvangers:

 • Verwerkers die voorzien in beheer van de ERP systemen, zoals ons CRM-systeem, boekhoudingsprogramma en aanbieders van kantoor productiviteitsprogramma’s zoals mailproviders;
 • Verwerkers die voorzien in statistisch onderzoek en analyses;
 • Verwerkers die voorzien in hosting van de Website en aanverwante databases;
 • Verwerkers die optreden als consultant voor het VVT;
 • Verwerkers en verwerkingsverantwoordelijken die voor VVT optreden als onderaannemer bij het uitvoeren van de Diensten;
 • Verwerkingsverantwoordelijken die voorzien in ledenvoordelen aan leden van het VVT, zoals verzekeraars;
 • Verwerkingsverantwoordelijken die voorzien in het leveren van betaaldiensten;
 • Verwerkingsverantwoordelijken die optreden als onze professionele raadgevers, zoals advocaten;
 • (Gezamenlijke) verwerkingsverantwoordelijken die voorzien in sociale media diensten;
 • Federale en Gewestelijke Overheidsinstellingen zoals het RIZIV, FOD enz;
 • Andere VVT-leden voor zover die een need-to-know hebben, zoals bij het publiceren van carpoollijsten;

 

 

 

1. Definities

In deze Privacyverklaring wordt verstaan onder:

 

 1. VVT: Verbond der Vlaamse Tandartsen VZW, met haar maatschappelijk zetel te Vrijheidslaan 61, 1081 Brussel en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0434459634;
 2. Website: De website van VVT, www.vvt.be en overige websites ontwikkeld en uitgebaat door VVT.
 3. Persoonsgegevens: Iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 4. Verwerking: elke bewerking of ieder geheel van bewerkingen, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen, en toegepast op de persoonsgegevens van natuurlijke personen, zoals het inzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, opslaan, wijzigen, wissen, consulteren, meedelen en gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen of vernietigen.

 

 

2. Verwerking persoonsgegevens

VVT hecht het nodige belang aan het respecteren en het beschermen van uw privacy en aan de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingsactiviteiten van het VVT als verwerkingsverantwoordelijke (controller). Niettegenstaande het voorgaande kan aanvullende of meer gedetailleerde informatie worden verstrekt door het VVT, bijvoorbeeld via bijvoorbeeld disclaimers, elektronische middelen of mondeling.

Op de verwerking van Uw Persoonsgegevens is de Verordening (EU) 2016/679 (hierna ‘de GDPR’) van toepassing. Vanaf 5 september 2018 is de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna de ‘Wet van 30 juli 2018’) ook van toepassing. Naar deze wetgeving wordt verwezen als ‘Gegevensbeschermingswetgeving’.

Voor de toepassing van deze privacyverklaring fungeert VVT als verwerkingsverantwoordelijke (controller), wat betekent dat het bepaalt waarom (zoals hieronder beschreven in titel 4 Doeleinden van verwerking) en hoe uw Persoonsgegevens worden Verwerkt (bijvoorbeeld door het opslaan, gebruiken, overdragen, etc. gegevens via onze IT-systemen).

In sommige gevallen zou het VVT kunnen fungeren als een verwerker (processor), wat betekent dat we Persoonsgegevens Verwerken namens een andere verwerkingsverantwoordelijke. Als uw persoonsgegevens worden verwerkt door VVT als een verwerker ten behoeve van een dergelijke andere verwerkingsverantwoordelijke, verwijzen wij u naar de privacyverklaring van die verwerkingsverantwoordelijke voor meer informatie.

VVT staat verwerkingsverantwoordelijken waarvoor het fungeert als verwerker toe om een verwerkingsovereenkomst (data processing agreement of DPA) te sluiten, indien vereist door de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving.

 

3. Welke persoonsgegevens

Afhankelijk van uw hoedanigheid t.a.v. het VVT verwerkt het VVT bepaalde Persoonsgegevens:

 

a)    Leden

VVT kan o.a. via zijn Website of papieren formulieren de volgende Persoonsgegevens van (potentiële) leden verwerken, die zij van uzelf ontvangt:

 

 • Persoonlijke identificatiegegevens, zoals uw naam, adres;
 • Persoonlijke bijzonderheden, zoals uw leeftijd, geslacht;
 • Lidmaatschap van een beroepsorganisatie;
 • Beroepsbekwaamheid, zoals uw RIZIV-nummer;
 • Huidige betrekking, zoals uw praktijkgegevens en uw functie;
 • Academische curriculum, zoals uw diplomajaar en universiteit;
 • Huwelijk of huidige vorm van samenleven;
 • Financiële identificatiegegevens, zoals uw bankrekeningnummer;
 • Notulen bij vergaderingen & uitspraken;
 • Eventuele andere informatie die u zelf beslist over te maken.

Binnen het kader van haar ledenadministratie kan het VVT daarenboven ook volgende gegevens van derden verwerken, die zij ontvangt van (toekomstige) leden:

      °    Kinderen ( i.f.v. verzekering )

 

 • Partners (i.f.v. vermindering lidgeld en verzekering )
  • Persoonlijke identificatiegegevens
 • Tandartsassistenten, mondzorgassistent, bachelors in de mondzorg
  • Persoonlijke identificatiegegevens
  • Vorming tot de functie
 • Weduwes/naars & Partners (i.f.v. verzekering)
  • Persoonlijke identificatiegegevens
  • Financiële identificatiegegevens

Enkel leden kunnen gebruik maken van het VVT forum, het VVT kan van forumgebruikers volgende Persoonsgegevens Verwerken:

 

 • Uw forum posts en metadata;

 

b)    Contactpersonen (bij o.m. leveranciers) & leveranciers

VVT kan de volgende Persoonsgegevens van (contactpersonen bij) o.m. leveranciers Verwerken, die wij verkrijgen van uzelf, uw werkgever of publieke bronnen:

 

 • Persoonlijke identificatiegegevens, zoals uw naam, adres;
 • Financiële identificatiegegevens, zoals uw rekeningnummer;
 • Eventuele andere informatie die u zelf beslist over te maken.

 

c)     Betrokkenen bij ethische kwesties & meldingen

VVT kan de volgende Persoonsgegevens van (vermeende) slachtoffers & inbreukmakers Verwerken, die het VVT verkrijgt van uzelf of van andere (vermeende) slachtoffers & inbreukmakers of uit publieke bronnen:

 

 • Persoonlijke identificatiegegevens, zoals uw naam, adres, opleiding;
 • Gerechtelijke gegevens betreffende veroordelingen en straffen;
 • Gegevens betreffende de lichamelijke gezondheid;

 

d)    Deelnemers opleidingen & evenementen

VVT kan de volgende Persoonsgegevens van deelnemers aan opleidingen (o.a. NIVVT) en evenement georganiseerd door of in samenwerking met het VVT Verwerken die wij ontvangen van uzelf of zelf opmaken:

 

 • Persoonlijke identificatiegegevens, zoals uw naam, adres;
 • Uw aanwezigheid bij het evenement of opleiding en de gevolgde opleiding;
 • Beroepsbekwaamheid, waaronder huidige beroepsbekwaamheid, accreditering;
 • Eventuele andere informatie die u zelf beslist over te maken.

Binnen het kader van evenementmanagement kan het VVT daarenboven ook volgende gegevens van derden verwerken, die wij ontvangen van de (toekomstige) deelnemers:

 

 • Partners (i.f.v. deelname aan evenement)
  • Persoonlijke identificatiegegevens;

 

e)    Sprekers & lesgevers

VVT kan de volgende Persoonsgegevens van sprekers, lesgevers en andere leveranciers Verwerken, die wij van uzelf, uw werkgever ontvangen of raadplegen uit publieke bronnen:

 

 • Persoonlijke identificatiegegevens, zoals uw naam, adres;
 • Verzorgde opleidingen;
 • Afbeelding;

 

f)     Website Bezoekers & Sociale media contacten

VVT kan via zijn Website de volgende Persoonsgegevens van website bezoekers Verwerken, o.m. via cookies:

 

 • Persoonlijke identificatiegegevens, zoals uw naam, adres;
 • Elektronische identificatiegegevens, zoals uw IP-adres;
 • Mediagebruik, zoals de duurtijd van uw bezoek aan de Website;
 • Afbeelding;
 • Eventuele andere informatie die u zelf beslist over te maken.

 

g)    Website account houders

Het is ook voor niet leden mogelijk om een account aan te maken op de VVT website, o.m. voor het volgens van cursussen. VVT kan via zijn Website de volgende Persoonsgegevens van website account houders Verwerken:

 

 • Persoonlijke identificatiegegevens, zoals uw naam, adres;
 • Elektronische identificatiegegevens, zoals uw IP-adres;
 • Mediagebruik, zoals de duurtijd van uw bezoek aan de Website;
 • Eventuele andere informatie die u zelf beslist over te maken.

 

h)    Sollicitanten & Medewerkers

VVT kan volgende Persoonsgegevens van sollicitanten en medewerkers (geen werknemers) verwerken, hoe dan ook verkregen, van uzelf via de Website & e-mail, via interimkantoren, of uit publieke databanken:

 

 • Persoonlijke identificatiegegevens, zoals uw naam, adres;
 • Persoonlijke bijzonderheden, zoals uw leeftijd, geslacht;
 • Huwelijk of huidige vorm van samenwonen;
 • Bijzonderheden betreffende de andere familie- of gezinsleden;
 • Vrijetijdsactiviteiten en interesses, zoals uw algemene bekwaamheden;
 • Beroepsactiviteiten, zoals uw huidige werkzaamheid;
 • Academische curriculum;
 • Beroepsbekwaamheid, zoals uw getuigschriften;
 • Professionele ervaring;
 • Afbeeldingen;
 • Eventuele andere informatie die u zelf beslist over te maken.

Indien informatie door de betrokkene zelf wordt verstrekt via een formulier dan zijn de velden die worden aangeduid met een (*) strik noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Indien deze niet worden ingevuld zal er aan de verzending van het formulier geen gevolg worden gegeven. De overige velden kunnen worden ingevuld om de dienstverlening van VVT te vergemakkelijken, indien deze niet worden ingevuld heeft dit geen enkele weerslag.

 

4. Voor welke doeleinden

VVT verzamelt Persoonsgegevens en verwerkt deze voor één of meerdere van de volgende doeleinden:

 

Doeleinden Rechtsgrond
Administratie van het personeel en de tussenpersonen; Toestemming betrokkene
Corporate governance; Noodzakelijk voor uitvoering van een overeenkomst
Ledenadministratie; Toestemming & noodzakelijk voor uitvoering van een overeenkomst
Leveranciersbeheer; Noodzakelijk voor uitvoering van een overeenkomst & gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke[1], wettelijke verplichting
Bestrijding van fraude en inbreuken van het cliënteel, Bescherming van de maatschappij, eigen sector of organisatie & beheer van geschillen; Toestemming betrokkene, Uitdrukkelijke toestemming betrokkene (bijzondere persoonsgegevens, gerechtelijke gegevens), noodzakelijk voor uitvoering van een overeenkomst, voor zover noodzakelijk voor het beheer van eigen geschillen (gerechtelijke gegevens)
Klantenbeheer; Noodzakelijk voor uitvoering van een overeenkomst
Public relations & direct marketing; Toestemming, noodzakelijk voor uitvoering van een overeenkomst, gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke[2]
Statistisch onderzoek; Gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke[3]
Om alle andere diensten te verlenen waarom u heeft verzocht; Noodzakelijk voor uitvoering van een overeenkomst
Compliance met de geldende wetgeving. Wettelijke verplichting

Indien VVT persoonsgegevens zou wensen te gebruiken voor een incompatibel nieuw doeleinde, zal VVT voorafgaandelijk aan dit nieuwe gebruik hiervoor uw toestemming vragen.

Wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, dan heeft u steeds het recht de toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

 

5. Doorgifte persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden alleen door VVT verwerkt voor intern gebruik voor de hierboven beschreven doeleinden. Wij verhuren of verkopen uw Persoonsgegevens niet aan derden voor gebruik voor eigen doeleinden.

Binnen VVT worden de persoonsgegevens enkel beschikbaar gesteld aan haar personeel op een ‘need to know’ basis.

VVT kan gebruik maken van verwerkers om uw Persoonsgegevens te verwerken. Verwerkers zijn natuurlijke of rechtspersonen, overheden, agentschappen of andere organen die namens de VVT Persoonsgegevens verwerken.

VVT geeft de Persoonsgegevens door aan volgende (categorieën) ontvangers:

 

 • Verwerkers die voorzien in beheer van de ERP systemen, zoals ons CRM-systeem, boekhoudingsprogramma en aanbieders van kantoor productiviteitsprogramma’s zoals mailproviders;
 • Verwerkers die voorzien in statistisch onderzoek en analyses;
 • Verwerkers die voorzien in hosting van de Website en aanverwante databases;
 • Verwerkers die optreden als consultant voor het VVT;
 • Verwerkers en verwerkingsverantwoordelijken die voor VVT optreden als onderaannemer bij het uitvoeren van de Diensten.
 • Verwerkingsverantwoordelijken die voorzien in ledenvoordelen aan leden van het VVT, zoals verzekeraars;
 • Verwerkingsverantwoordelijken die voorzien in het leveren van betaaldiensten;
 • Verwerkingsverantwoordelijken die optreden als onze professionele raadgevers, zoals advocaten;
 • (Gezamenlijke) verwerkingsverantwoordelijken die voorzien in sociale media diensten;
 • Federale en Gewestelijke Overheidsinstellingen zoals het RIZIV, FOD ;
 • Andere VVT-leden voorzover die een need-to-know hebben, zoals bij het publiceren van carpoollijsten;

Persoonsgegevens kunnen buiten de Europese Economische Ruimte worden verwerkt, VVT zal ervoor zorgen dat passende of geschikte waarborgen worden genomen. Betrokkenen kunnen mits schriftelijk verzoek een kopie bekomen van de gewaarborgde maatregelen.

VVT kan zijn onganisatiestructuur wijzigen door de juridische vorm te wijzigen, fusie, overnames en verkoop. In dergelijke transacties worden Persoonsgegevens doorgegeven conform deze Privacyverklaring en de toepasselijke Wetgeving inzake gegevensbescherming.

Anonieme gegevens kunnen steeds worden doorgeven, al dan niet voor commerciële doeleinden.

 

6. Duur van de bewaring van de gegevens

De Persoonsgegevens worden door VVT bewaard gedurende duurtijd van de relevante overeenkomsten en voor een periode gelijk aan de wettelijke verjaringstermijn daarna. Daarnaast worden gegevens steeds zolang bijgehouden zoals wettelijk bepaald is en niet langer dan noodzakelijk is voor de hierboven beschreven verwerkingsdoeleinden.

 

7. Uw rechten

U heeft het recht heeft ons te verzoeken tot inzage van en rectificatie of wissing van Persoonsgegevens of om beperking van de u betreffende verwerking, alsmede het recht tegen verwerking van bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid,  door zich te richten tot VVT Vrijheidslaan 61, 1081 Brussel of privacy@vvt.be met een gedagtekend en ondertekend verzoek, met bijgevoegd een kopie van uw identiteitskaart[4] of uw e-mail voorzien van een elektronische handtekening.

Binnen 1 maand na de indiening van het verzoek zal u worden meegedeeld welk gevolg hieraan werd gegeven.

U beschikt over het recht om uw toestemming voor een bepaalde verwerking te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. In het geval u uw toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van nieuwsbrieven en reclame kan u die terug intrekken door uw accountinstellingen aan te passen of gebruik te maken van de “unsubscribe/uitschrijven”-link in deze communicatie.

Tot slot heeft u steeds het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Er wordt geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering, bij de verwerking van Persoonsgegevens.

 

8. Anonieme gegevens

Het is VVT toegestaan om niet-persoonlijke en anonieme gegevens te verzamelen en Persoonsgegevens te anonimiseren. Deze gegevens laten VVT niet toe om een individuele persoon te identificeren en deze gegevens kunnen met derden worden gedeeld.

 

9. Cookies

Deze Website maakt gebruik van cookies om de browse-ervaring te verbeteren. Raadpleeg onze Cookieverklaring voor meer informatie over het gebruik van cookies.

 

10.    Wijzigingen

VVT houdt zich het recht voor deze Privacyverklaring steeds te wijzingen.

Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 9 augustus 2021.

 

11.    Varia

Indien één of meerdere clausules uit deze Privacyverklaring door een rechterlijke tussenkomst gedeeltelijk of volledig nietig of niet-bindend wordt verklaard, heeft dit geen enkele invloed op de geldigheid van de overige clausules of op de geldigheid van de gehele Privacyverklaring. Indien VVT de bewuste clausule(s) wensen te wijzigen of vervangen, dient de gewijzigde of nieuwe clausule zo nauw als mogelijk aan te sluiten bij de nietige of niet-bindend verklaarde clausule(s).

Het nalaten van VVT om de strikte naleving van de bepalingen van deze Privacyverklaring op te eisen, zal niet worden opgevat als een enige afstand of verwerping daarvan.

 

12.    Toepasselijk recht

Elke betwisting of vordering met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en Privacyverklaring of elk gegeven dat hierin vermeld staat, wordt door het Belgisch recht beheerst en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van Gent (België).

 

13.    Contact

Indien u na het lezen van deze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft in verband met het beleid ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer of omtrent cookies, kan u contact opnemen met de contactpersoon op het adres Vrijheidslaan 61, 1081 Brussel of via het e-mailadres privacy@vvt.be.

Voor bijkomende algemene informatie betreffende de bescherming van Persoonsgegevens kan u zich richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) met adres te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35, tel: 02/274.48.00 of via e-mail contact@apd-gba.be (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

 


[1] Het is in het belang van het VVT om contactgegevens van contactpersonen bij bv. leveranciers te kunnen bijhouden, dit ligt binnen de redelijke verwachtingen van de betrokkene.

[2] Het is in het belang van het VVT als beroepsvereniging dat zij de nodige informatie kan bezorgen aan haar leden, o.a. omtrent haar eigen opleidingen en evenementen.

[3] Het is in het belang van het VVT om statistieken te kunnen bijhouden omtrent bezoeken aan haar website en hier de nodige analyses mee te kunnen maken.

[4] Gelieve op de kopie van uw identiteitskaart volgende velden te anonimiseren: kaartnummer & rijksregisternummer. Hiervoor kan u gebruik maken van volgende applicatie aangeboden door de Nederlandse rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs (Laatst geraadpleegd: 17 04 2019).